Regulamin warsztatu Prawdziwe przypadki Scrumowe
§ I Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w warsztatach „Prawdziwe przypadki Scrumowe” organizowanego przez 202 Procent sp. z o.o. z siedzibą w Kościanie.
2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie wymienione niżej pojęcia, pisane wielką literą mają następującej znaczenie:
a. Cennik oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Warsztatach, dostępny na stronie internetowej http://www.202procent.pl/przypadki-scrumowe/,
b. Dzień roboczy oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
c. Formularz zgłoszeniowy- oznacza formularz dostępny na stronie internetowej, http://www.202procent.pl/przypadki-scrumowe/ za pomocą
którego następuje Rejestracja;
d. Warsztat – oznacza organizowane przez Organizatora szkolenie „Prawdziwe przypadki Scrumowe”, którego dotyczy Rejestracja; więcej informacji o
Warsztatach w tym informacja o terminach, w których będą się one odbywać, dostępna jest na stronie internetowej pod linkiem
http://www.202procent.pl/przypadki-scrumowe/
,
e. Organizator oznacza 202 Procent sp. z o.o., z siedzibą w Kościanie przy ul. Zachodnia 1i, 64-000 Kościan, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem REGON 389970257, NIP: 6981859439, adres e-mail: kontakt@202procent.pl,
f. Potwierdzenie udziału w Warsztatach informacja wysyłana przez Organizatora do Uczestnika oraz Zamawiającego na adresy e-mail wskazane
w Formularzu zgłoszeniowym, kończąca proces Rejestracji,
g. Regulamin oznacza niniejszy regulamin,
h. Rejestracja proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Warsztatach,
i. Uczestnik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma wziąć udział w Warsztatach i w
odniesieniu do której został wypełniony Formularz zgłoszeniowy,
j. Zamawiający osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji.
3. Rejestracja uczestnictwa w Warsztatach jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.
4. Powyższe pojęcia pisane w liczbie mnogiej odnoszą się do wyrażeń w liczbie pojedynczej, chyba że co innego wynika bezpośrednio z treści Regulaminu.
5. Odesłania do punktów i liter zawarte w niniejszym Regulaminie odnoszą się do punktów i liter w tym samym paragrafie co odesłanie, chyba że odesłanie wskazuje inny paragraf.

§ 2 Rejestracja
1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za udział w Warsztatach zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku.
2. Rejestracji można dokonać najpóźniej na 5 (pięć) Dni Roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia Warsztatu.
3. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Zamawiający powinien również posiadać udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika do ich przetwarzania.
4. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Zamawiający składa Organizatorowi ofertę zawarcia Umowy na warunkach wynikających z treści Regulaminu, Cennika, a także Formularza zgłoszeniowego.
5. Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego Organizator przesyła na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Zamawiającego wiadomość z fakturą proforma (na wyraźną prośbę Zamawiającego) lub wiadomość zawierającą wszelkie niezbędne informacje do uiszczenia opłaty za udział w Warsztacie.

§ 3 Uiszczenie opłaty za udział w Warsztacie
1. Cennik wskazuje wysokość opłaty za udział w Warsztacie jednej osoby. Opłata zawiera w sobie również cenę ewentualnych materiałów szkoleniowych, o ile takie będą udostępniane przed lub w trakcie Warsztatu. Opłata za udział nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Warsztatu, jego zakwaterowania i wyżywienia ani żadnych innych kosztów.
2. Opłatę za udział uiszcza się na rachunek bankowy wskazany w informacji, o której mowa w § 2 pkt 5 Regulaminu.
3. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Zamawiający wyraża zgodę na wysyłkę i otrzymanie faktury VAT oraz faktury proforma drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym- faktura
VAT po uiszczeniu opłaty za udział w Warsztacie jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
4. Jeżeli po dokonaniu płatności okaże się, że udział Uczestnika w Warsztacie jest niemożliwy z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Organizator niezwłocznie zwraca Zamawiającemu uiszczoną opłatę za udział Uczestnika w Warsztacie.

§ 4 Potwierdzenie udziału w Warsztatach
1. Organizator wysyła Potwierdzenie udziału w Warsztacie jeżeli są spełnione następujące warunki:
a. Organizator otrzymał prawidłowo wypełniony Formularza zgłoszeniowy;
b. Organizator otrzymał opłatę za udział w Warsztacie w wysokości wskazanej wysłanej wiadomości lub w fakturze proforma, o której mowa w § 2 pkt 5 Regulaminu;
c. Limit wolnych miejsc na udział w Warsztacie nie jest wyczerpany.
2. Potwierdzenie udziału w Warsztacie stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Organizatora oferty Zamawiającego na warunkach wynikających z treści Regulaminu, Cennika, a także Formularza zgłoszeniowego.
3. Miejscem zawarcia umowy jest Kościan.
4. Umowa zostaje zawarta w dniu wysyłki Potwierdzenia udziału przez Organizatora i obowiązuje do dnia zakończenia Warsztatu.

§ 5 Obowiązki Uczestnika lub Zamawiającego
1. Uczestnik i Zamawiający zobowiązani są zapoznać się oraz przestrzegać Regulaminu.
2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników. Odpowiedzialność Zamawiającego oraz zgłoszonych przez niego Uczestników wobec Organizatora za szkody wyrządzone Organizatorowi jest solidarna. Dotyczy to również szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest Organizator.
3. Zamawiający zobowiązuje się dopilnować, aby zgłoszeni przez niego Uczestnicy zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu oraz innych dokumentów wskazanych w niniejszym paragrafie.

§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora
W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność Organizatora za szkody, a w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo z tytułu odstąpienia od umowy, wyrządzone Uczestnikom lub Zamawiającym ograniczona jest do:
a. wysokości uiszczonej opłaty za udział Uczestnika w Warsztatach w przypadku szkód wyrządzonych Uczestnikowi,
b. wysokości sumy uiszczonych przez Zamawiającego opłat za udział Uczestnika w Warsztatach w przypadku szkód wyrządzonych Zamawiającemu. Dotyczy to wszelkich podstaw odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności deliktowej. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą Uczestników i Zamawiających będących konsumentami.

§ 7 Zmiany w programie Warsztatu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Warsztatu tj. m.in. osób prowadzących, tematów i godzin warsztatu jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Warsztatu.
2. Organizator poinformuje Zamawiającego i Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt 1 za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej dostępnej pod linkiem http://www.202procent.pl/przypadki-scrumowe/.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (odwołania Warsztatu) w terminie do 5 Dni Roboczych przed rozpoczęciem Warsztatu. Organizator nie ma prawa odstąpienia od umowy w części określonej w § 6 Regulaminu.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Warsztacie na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

§ 8 Rezygnacja z uczestnictwa
1. Do dnia rozpoczęcia Warsztatu, Zamawiający może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Zamawiający może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@202procent.pl.
3. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na minimum 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Warsztatu Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Warsztacie na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 14 Dni Roboczych od otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu.
4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na mniej niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Warsztatu zwrot uiszczonej opłaty za udział w Warsztacie nie przysługuje.
5. Niezależnie od uprawnienia przewidzianego powyżej Zamawiający będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Celem odstąpienia od umowy konsument może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@202procent.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.

§ 9 Reklamacje
1. Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: kontakt@202procent.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacje mogą byś składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu Warsztatu. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. wskazanie warsztatu, którego reklamacja dotyczy,
b. oznaczenie Zamawiającego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
c. przedmiot reklamacji,
d. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 Dni Roboczych od momentu jej otrzymania.
5. Organizator może wydłużyć termin wskazany w pkt 4. Organizator poinformuje o tym składającego informację, wskazując powody wydłużenia terminu. Jednocześnie Organizator wyznacza nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

§ 10 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest 202 Procent sp. z o.o., z siedzibą w Kościanie przy ul. Zachodnia 1i, 64-000 Kościan, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem REGON 389970257, NIP: 6981859439, adres e-mail: kontakt@202procent.pl, (dalej w treści niniejszego paragrafu zwany „Administratorem”).
2. Dane osobowe Uczestników i Zamawiających przetwarzane są w celu przeprowadzenia Warsztatu, w tym stworzenia listy Uczestników Warsztatu,
dokonania rozliczenia opłat za Warsztat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a także w celach marketingowych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie przez działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie administratora uznaje się przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie przez Administratora ewentualnych roszczeń od Uczestników i Zamawiających.
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in. podmioty zapewniające administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową.
4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń Zamawiających lub Uczestników wobec Administratora z tytułu nienależytego wykonania umowy.
5. Uczestnicy i Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
6. Uczestnicy i Zmawiający mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych dla celów marketingu bezpośredniego. Sprzeciw należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych lub bezpośrednio do Administratora.
7. Uczestnicy i Zmawiający mają prawo wniesienia skargi do GIODO (od 25 maja 2018 roku do PUODO), gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.
8. Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak ono niezbędne do realizacji umowy.
9. Dane osobowe Uczestników i Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur (DOTYCZY TYLKO KONSUMENTÓW)
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Zamawiającego i Uczestnika będącego konsumentem a z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach, oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214),
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Organizatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej,
c. Konsument może uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje o tym gdzie uzyskać tego typu pomoc można znaleźć m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod adresem: http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,pomoc-konsumencka,2,27.html
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
2. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Postanowienie to nie dotyczy Uczestników i Zamawiających będących konsumentami.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
4. Organizator poinformuje Zamawiającego i Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt 3 za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w Formularzu zgłoszeniowym.
5. W przypadku zaistnienia zmian, o których mowa w pkt 3 Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od uzyskania informacji o zmianie, jednak nie później niż przed dniem rozpoczęcia Warsztatu. Zamawiający nie ma prawa odstąpienia od umowy w części określonej w § 6 Regulaminu.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@202procent.pl. Oświadczenie powinno wskazywać, że powodem odstąpienia jest zmiana treści Regulaminu. W braku takiego wskazania stosuje się § 8. Regulaminu.
7. Treściami cyfrowymi przekazywanymi Zamawiającym i Uczestnikom będącym konsumentami są w szczególności:
a. wiadomość, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu,
b. faktury VAT oraz faktury pro forma,
c. Potwierdzenie udziału w Warsztacie,
d. oraz Regulamin, o ile Zamawiający zdecyduje się na jego pobranie.
8. Organizator nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Zamawiający oprogramowania lub danych innych niż wymienione powyżej. Z procesem składania zamówienia związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Organizator, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku techniki mające na celu zapewnienie Zamawiającemu składanie zamówień w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu.
9. Niezbędnym dla uzyskania dostępu dla treści cyfrowych wymienionych w ust. 7 jest posiadanie:
a. urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet,
b. dostępu do sieci Internet,
c. przeglądarki internetowej Firefox 7 lub nowszej, lub Internet Explorer 9, lub nowszej, lub Chrome 15, lub nowszej, lub Opera 11.52, lub nowszej,
d. programu zdolnego do otwierania plików w formacie PDF np. Acrobat Reader 9.5 lub nowszy,
10. Treści cyfrowe wymienione w ust. 7 nie są zabezpieczane przed wprowadzaniem zmian.
11. Co do zasady treści te można odtworzyć i zapisać w innym formacie niż ten, w którym wysłał je Organizatora. W wyniku takiego działania treści cyfrowe mogą ulec zmianie, mogą zmienić się także ich właściwości, może także nastąpić utrata części informacji.
12. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.202procent.pl/przypadki-scrumowe/ 
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.05.202